I. OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O ZAWARCIU UMOWY W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

PRACODAWCO pamiętaj o obowiązku informowania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie  o zawarciu z młodocianym, zamieszkującym na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie , umowy w celu przygotowania zawodowego. W przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem poinformować należy również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

PODSTAWA PRAWNA: §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz.2010).


II. ZWROT KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Dofinansowanie z tytułu zawarcia z pracownikiem młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje pracodawcom, pod warunkiem, że:

a) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;

b) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W celu otrzymania dofinansowania należy w terminie do 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu złożyć wniosek wraz z następującymi załącznikami:

a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

b) kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

c) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d) kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

e) kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył:

 • naukę zawodu i zdał:
  w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245);
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
  młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

f) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

g) aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

h) kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

i) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

j) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Pliki

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.