KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia zwanego dalej RODO1.

  1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim  w imieniu którego  działa Dyrektor.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w  Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola
w Wielopolu Skrzyńskim  jest Iwona Rokita, kontakt z Inspektorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: rokita.rodo@op.pl , nr tel. 608 522 317;

  1. Cel przetwarzania Pani/Pana danych oraz podstawy prawne

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe
w celu realizacji  zadań statutowych w zakresie obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących u administratora w szczególności wewnętrznych aktów normatywnych Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania składnicy akt.

  1. Komu przekazujemy Pani/Pana dane?

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe, związane z obsługą postępowań handlowych oaz prawnych. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych, uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  1. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pana prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Obowiązek podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych:

  • wynika z przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest obligatoryjne i nie jest wymaga Pani/Pana zgody,
  • w przypadkach gdy przetwarzanie Pani/Pana danych nie wynika z przepisów prawa podanie danych jest dobrowolne, natomiast w przypadku np. zawarcia umowy nie podanie Pani/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości zwarcia umowy.
  1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

mgr Jolanta Góra
 Dyrektor

…………………………………………….

 podpis administratora danych

 

1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.