Stypendia szkolne

Wnioski o stypendium szkolne składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż: 600 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Wniosek na stypendium szkolne może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektor szkoły

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur, rachunków, biletów miesięcznych -wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia, nie wcześniej niż dnia 1 lipca 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. (do dochodu rodziny nie wlicza się m.in. dochodu z programu 500+)

Przykladowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 1. podręczniki szkolne, słowniki, atlasy, encyklopedie, lektury szkolne, mapy;
 2. zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki rysunkowe, kolorowe, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, plastelina, modelina, klej, nożyczki, linijka, taśma klejąca, cyrkiel, kalkulator, plecak szkolny, torba sportowa)
 3. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj: odzież sportowa (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe), strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, obuwie sportowe;
 4. zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 5. przybory do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę)
 6. pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca),
 7. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. spotowe, muzyczne, językowe);
 8. zakup komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych; oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne,, myszka, klawiatura, listwa, również tusze, tonery i papier do drukarki);
 9. biurko szkolne, krzesło do biurka;
 10. sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, kimono, itp.)
 11. basen (strój kąpielowy, itp.)
 12. bilety miesięczne ( z miesięcy wrzesień - czerwiec) na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia, lub sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów);
 13. wyjazd na „zieloną szkołę, wycieczki szkolne,
 14. inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim (pokój na parterze).
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel 17 22 14 922 (pon. pt. 7:30 – 15:30)

Zasiłek Szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (szkoły podstawowej klas I-VIII bądź szkoły ponadpodstawowej) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego (art. 90 e ustawy)

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Aby otrzymać zasiłek szkolny należy złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym wystąpienie zdarzenia.

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim (pokój na parterze).
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel 17 22 14 922 (pon. pt. 7:30 – 15:30).

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.