Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  z 2021 r. , poz. 675 z późn.zm)
 2. Uchwała Nr IX.89.2019 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 19 grudnia 2019 r.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

Opłaty:

Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy wynosi 200,00 zł zgodnie z uchwałą nr IX.89.2019 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 19 grudnia 2019r.. Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w Bank Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim nr ………………………………………... Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: "Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych". Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Dowód dokonania opłaty należy udostępnić do wglądu podczas składania wniosku lub dołączyć jego kopię.

Termin odpowiedzi:

1) Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:
- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
- datę i numer wpisu do rejestru;
- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
2) Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
3) Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
- wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Jednostka odpowiadająca:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy.

Uwagi:
Każdy podmiot prowadzący działalność za zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności dokonać wpisu do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”.

- Wniosek o wpis, zmianę lub wykreślenie z rejestru oraz wymagane dokumenty składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.

- Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap.

 • Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek składa się do właściwego ze względu na gminę prowadzenia żłobka lub klubu urzędu miasta lub gminy.
 • Wniosek o wpis do rejestru składany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Wniosek zawiera:
 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 3. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
 4. decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,
 5. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 7. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 8. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 10. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 11. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wpis do rejestru podlega opłacie. Jej wysokość ustala Uchwała Nr IX.89.2019 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 1. Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
 2. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu Wniosek o wykreślenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.
 3. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione
  z opłat.

Dokumenty:

Od dnia 01.01.2018r. zgodnie z art.27 pkt.1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi wójt za pomocą systemu teleinformatycznego. W związku z tym aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie dostępny jest na stronie Portalu Informacyjno-Usługowym Empatia

Należy wybrać: województwo: podkarpackie/ powiat: ropczycko-sędziszowski/ gmina: Wielopole Skrzńskie

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.