OBOWIĄZEK SZKOLNY

Dyrektor Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, obowiązani są do informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

OBOWIĄZEK NAUKI

Gmina na terenie, której uczeń mieszka, kontroluje spełnianie obowiązku nauki. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do informowania Wójta Gminy na terenie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

Informacje o realizacji obowiązku nauki należy składać w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim w formie oświadczenia.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
  - dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  - zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  - zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
  - informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 oraz o każdej zmianie w tym zakresie.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

INFORMACJE DODATKOWE

Realizacja obowiązku szkolnego:

 • Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
 • Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo oświatowe dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.
 • Od dnia 1 września 2019 r. obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej – publicznej albo niepublicznej.

Realizacja obowiązku nauki:

 • Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • Absolwenci szkoły ponadpodstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, będą spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub do szkoły wyższej.

Niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki to nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce,
 • zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania zawodowego.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526),
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1305, z 2017 r. poz. 469).

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.